Privacybeleid

Privacybeleid van Controlyse B.V.

Indien Controlyse de beschikking krijgt over jouw persoonlijke informatie, behandelen we deze gegevens conform ons Privacybeleid. Wij vinden het belangrijk zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van onze website-bezoekers, workshop- of training-deelnemers, kandidaten, gedetacheerden, werknemers, ZZP-ers en zakelijke partners.

Daarom behandelen en beveiligen we jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. In deze beschrijving van ons Privacybeleid informeren wij je over de volgende onderwerpen:

 1. De organisatie van Controlyse
 2. Wanneer vergaren wij jouw persoonlijke gegevens?
 3. Waarom vergaren wij jouw persoonlijke gegevens?
 4. Welke persoonlijke gegevens vergaren wij precies van jou?
 5. Met wie kunnen wij jouw persoonlijke gegevens uitwisselen?
 6. Wat zijn jouw rechten?
 7. Hoe beveiligen wij jouw persoonlijke gegevens?
 8. Gebruiken wij cookies en vergelijkbare technologie?
 9. Hoe lang bewaren we jouw persoonlijke gegevens?
 10. Klachten, opmerkingen of vragen?
 11. Wijzigingen van ons Privacybeleid

1. De organisatie van Controlyse

Controlyse is gevestigd te Amsterdam (1066 JS) aan de Johan Huizingalaan 400 en is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zoals omschreven in de AVG voor de verwerkingen van persoonlijke gegevens die in dit Privacybeleid worden beschreven.
Dit Privacybeleid is van toepassing op vrijwel alle gegevensverwerkingen van Controlyse, waaronder de verwerkingen die plaatshebben via onze website:

2. Wanneer vergaren wij jouw persoonlijke gegevens?

Onder persoonlijke gegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Controlyse vergaart ondermeer op de volgende wijzen specifieke persoonlijke gegevens:

 • Indien je onze website bezoekt;
 • Indien je jouw gegevens achterlaat op onze website;
 • Indien je gegevens invult of achterlaat op onze vestiging;
 • Wanneer je jezelf op een andere manier aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze producten en services;
 • In de context van een zakelijke samenwerking met Controlyse.

3. Met welk doel vergaren wij jouw persoonlijke gegevens?

Wij vergaren jouw persoonlijke gegevens voor onderstaande doelen:

 1. Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van onze dienstverlenende activiteiten als verwerkingsverantwoordelijke;
 2. Voor het kunnen inschatten van beschikbaarheid en geschiktheid van:
  - Potentiële kandidaten
  - Gedetacheerden
  - Eigen werknemers
  - ZZP-ers
  Voor matching en bemiddeling met werkaanbod;
 3. In het kader van overeenkomsten met:
  - Gedetacheerden
  - Werknemers
  - ZZP-ers
  Voor de realisatie, uitvoering en beëindiging van detacherings- en/of arbeidsovereenkomsten;
 4. In het kader van overeenkomsten met:
  - Opdrachtgevers
  Voor de realisatie, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten voor inhuur van kandidaten, gedetacheerden, eigen werknemers en ZZP-ers;
 5. Voor de eigen personeels- en salarisadministratie;
 6. In het kader van een overeenkomst met:
  - Leveranciers
  Voor de realisatie, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met leveranciers die kandidaten, gedetacheerden en werknemers werven, selecteren of inzetten bij opdrachtgevers;
 7. Voor training, opleiding en andere vormen van loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling;
 8. Voor het (laten) verzorgen van interne controle, organisatieveiligheid en het (laten) doen van accountantscontrole;
 9. Wet- en regelgeving. Voor fraudebestrijding, identificatie, verzorging van interne controle en organisatieveiligheid, subsidieaanvragen, premie-vrijstellingen, afdrachtverminderingen, en/of premiekortingen en alle andere relevante wet- en regelgeving.

Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens op basis van één of meer van de volgende vier juridische grondslagen.

 1. De uitvoering van een overeenkomst;
 2. Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 3. Gerechtvaardigd belang;
 4. Jouw toestemming.

4. Welke persoonlijke gegevens vergaren wij precies van jou?

Controlyse verwerkt jouw onderstaande persoonlijke gegevens indien je website-bezoeker, workshop- of training-deelnemer, kandidaat, gedetacheerde, werknemer, ZZP-er en/of een zakelijke relatie van Controlyse bent.
Het is jouw eigen verantwoordelijkheid dat al jouw gegevens waarover wij beschikken, juist en relevant zijn.

Websitebezoeker

 • Gegevens van het device dat je gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
 • Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens (zie ons Cookie-beleid);
 • Op onze website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, forum etc.);
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, etc.).

Kandidaat

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv);
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid;
 • Alle gegevens die kandidaten zelf via hun motivatiebrief, cv of op andere wijze met Controlyse delen;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, zoals getuigschriften en referenties.

Workshop- of training-deelnemer

Indien je een door Controlyse georganiseerde Workshop hebt bijgewoond of Training hebt gevolgd, kan Controlyse onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.

Gedetacheerde, werknemer en ZZP-er

Indien je voor Controlyse of een of meer van haar opdrachtgevers werkt/hebt gewerkt, kan Controlyse onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen die je via ons hebt gevolgd;
 • Gegevens over je beschikbaarheid;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van geschiktheid, zoals referenties en getuigschriften;
 • Nationaliteit, BSN-nummer, identiteitsbewijs en werkvergunning;
 • Gegevens ten behoeve van personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Zakelijke relatie

Controlyse verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. We kunnen de volgende persoonlijke gegevens van zakelijke relaties verwerken:

 • Zakelijke contactgegevens;
 • Persoonlijke gegevens die je ons verstrekt in het kader van het bijwonen van workshops, trainingen etc.

5. Met wie kunnen wij jouw persoonlijke gegevens uitwisselen?

Controlyse kan jouw persoonlijke gegevens uitwisselen met onze opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens Controlyse diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (verwerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in situaties waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk vonnis of –bevel. Derden met wie wij jouw persoonlijke gegevens uitwisselen zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Controlyse is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens door deze derden. Voor zover een derde, in de hoedanigheid van een verwerker van Controlyse, jouw persoonlijke gegevens verwerkt, sluit Controlyse met een dergelijke derde een verwerkingsovereenkomst af, die aan de eisen zoals omschreven in de AVG voldoet.

6. Wat zijn jouw rechten?

Je beschikt als belanghebbende over de volgende rechten:

 • Het recht op inzage.
  Dit houdt in dat je kan verzoeken om inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die wij van jou verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van je gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van je persoonsgegevens.
  Hierbij dien je er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn jouw gegevens te bewaren om aan onze wettelijke en juridische verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  Indien zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan jouw verzoek te voldoen;
 • Het recht op data-portabiliteit.
  Dit houdt in dat je het recht hebt jouw gegevens te ontvangen in een gestructureerde en (machine-)leesbare vorm. Hierbij heb je het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde besluitvorming.
  Op dit moment maakt Controlyse op geen enkele wijze gebruik van geautomatiseerde besluitvorming;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken.
  Dit recht werkt niet met terugwerkende kracht, het intrekken van toestemming is enkel van toepassing op toekomstige verwerkingen.

Indien je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of een van de ander hierboven omschreven rechten wilt uitoefenen, dan kun je contact opnemen met de privacy-verantwoordelijke van Controlyse via privacy@controlyse.nl. Binnen twee (2) weken na ontvangst van een verzoek zal de privacy-verantwoordelijke je per e-mail informeren over het standpunt van Controlyse inzake het verzoek en welke actie(s) we hebben ondernomen of zullen ondernemen. In complexe gevallen kan de behandeltermijn met vier (4) weken worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zal Controlyse je binnen de eerste twee weken informeren. Controlyse kan een verzoek weigeren indien:

 • Jouw identiteit niet met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld; en/of
 • Het verzoek onvoldoende specifiek is; en/of
 • Op het verzoek een afwijzingsgrond van toepassing is; en/of
 • Het verzoek volgt binnen een onredelijk tijdsbestek na een eerder verzoek of anderszins een misbruik van een van deze rechten inhoudt. Een periode van zes (6) maanden of minder zal over het algemeen beschouwd worden als een onredelijk tijdsbestek.

7. Hoe beveiligen wij jouw persoonlijke gegevens?

Controlyse doet er alles aan om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Controlyse heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassingen of bekendmaking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, wordt je verzocht om contact met ons op te nemen via privacy@controlyse.nl

8. Gebruiken wij cookies en vergelijkbare technologie?

Technische informatie

Ja. De website van Controlyse verzamelt automatisch bepaalde informatie over de (devices van) bezoekers van onze website, zoals bijvoorbeeld het IP- adres van jouw computer, het IP-adres van jouw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot onze website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken, informatie over het type apparaat dat je gebruikt voor je bezoek aan de site, de geografische locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt of download van onze website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren.

Cookies en vergelijkbare technologie

De website van Controlyse maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologie. Je kunt hierover meer lezen in ons Cookiebeleid.

9. Hoe lang bewaren wij jouw persoonlijke gegevens?

Controlyse bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van alle in dit Privacybeleid genoemde doelen, dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. Controlyse bewaart persoonsgegevens met toestemming maximaal twee jaar na de door jou verleende toestemming, indien je jouw toestemming wilt intrekken, kan dat via privacy@controlyse.nl

10. Klachten, opmerkingen of vragen?

Heb je klachten, opmerkingen of vragen over de bescherming van jouw persoonlijke gegevens door Controlyse, neem dan via e-mail contact op met onze privacy-verantwoordelijke via privacy@controlyse.nl of stuur een brief naar Controlyse B.V., t.a.v. Privacy-verantwoordelijke, Johan Huizingalaan 400, 1066 JS Amsterdam.

11. Wijzigingen van ons Privacybeleid

Controlyse kan periodiek vanuit allerlei redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacybeleid. We publiceren altijd het meest actuele Privacybeleid op onze website www.controlyse.nl.

Versie: 25 mei 2018